Fakultät Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften

Hochschule Würzburg-Schweinfurt :: Hochschule für angewandte Wissenschaften

Münzstraße 12
97070 Würzburg

Telefon: +49 (0) 931 / 3511-9102
Telefax: +49 (0) 931 / 3511-9100

URI: https://fang.fhws.de/